ප්රවාහන

  • Ultrasonic Fuel Level Sensor

    අතිධ්වනික ඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදකය

    Futai Technology හි ඉන්ධන පරිභෝජන අධීක්ෂණ පද්ධතිය අපගේ Fuel Level Sensor U02 Series භාවිතා කරයි.ට්‍රක් රථ සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් දිගු ඉදිකිරීම් කාලයක් සහ දුරස්ථ ස්ථානයක් සහිත අධිවේගී දුම්රිය ඉදිකිරීම් ස්ථානවලට සේවය කරයි.කළමනාකරණය සඳහා බොහෝ අන්ධ ස්ථාන තිබේ.මම හරහා...
    තවත් කියවන්න