ස්මාර්ට් නගර

  • Smart Waste Bin Level

    ස්මාර්ට් අපද්රව්ය බඳුන් මට්ටම

    ව්‍යාපෘති විෂය පථය Yuhang Smart පාරිසරික සනීපාරක්ෂාවෙහි ඉදිකිරීම් අන්තර්ගතයට ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත් වන්නේ පාරිසරික සනීපාරක්ෂක ජාල අධීක්ෂණ උප පද්ධතිය, අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ ප්‍රවාහන අධීක්ෂණ උප පද්ධතිය, පාරිසරික සනීපාරක්ෂක වාහන අධීක්ෂණ උප පද්ධතිය, පරිසරය...
    තවත් කියවන්න