ස්මාර්ට් කෘෂිකර්මය

  • Environmental perception of agricultural machinery

    කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ පාරිසරික සංජානනය

    නැන්ජිං හි කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා බුද්ධිමත් විසඳුම් සපයන්නෙකුට වටපිටාව වටහා ගැනීමට කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.මෙහෙයුම් ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, එය කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ ඉදිරිපිට මිනිසුන් සහ බාධක නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්ය වේ.අවශ්‍ය:...
    තවත් කියවන්න