රොබෝ විද්‍යාව සංවේදකය

  • Cleaning robot- obstacle avoidance

    පිරිසිදු කිරීමේ රොබෝ - බාධක මග හැරීම

    ෂෙන්සෙන් සිවිල් මධ්‍යස්ථානය ෂෙන්සෙන් සිවිල් මධ්‍යස්ථානය යනු ෂෙන්සෙන් නාගරික මහජන රජය, ෂෙන්සෙන් නාගරික මහජන කොංග්‍රසය, ෂෙන්සෙන් කෞතුකාගාරය, ෂෙන්සෙන් ශාලාව යනාදී බහුවිධ කාර්යයන් සහිත පුළුල් ගොඩනැගිල්ලකි. එය ෂෙන්සෙන් පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයයි.
    තවත් කියවන්න