අතිධ්වනික ද්රව මට්ටම අධීක්ෂණය

Firstsensor විසින් IoT ද්‍රව මට්ටමේ මිනුම් ද්‍රාවණයක් නිපදවා ඇත, එය අපගේ A01 අතිධ්වනික සංවේදකය සමඟ එක්ව භාවිතා කරයි.

මෑන්හෝල් ආවරණයේ සංවේදකය (අතිධ්වනික ද්‍රව මට්ටම් අධීක්ෂණය) පරීක්ෂණ ළිංවල ජල මට්ටම තත්‍ය කාලීනව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අතිධ්වනික තාක්ෂණය, NB-IOT සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ 2.4G සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.