මෑන්හෝල් සහ නල මාර්ග සඳහා මට්ටමේ සංවේදක ස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතා මොනවාද?

මෑන්හෝල් සහ නල මාර්ග සඳහා මට්ටමේ සංවේදක ස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතා මොනවාද?

අතිධ්වනික සංවේදක සාමාන්යයෙන් මට්ටමේ අඛණ්ඩ මිනුම් වේ.ස්පර්ශ නොවන, අඩු වියදම් සහ පහසු ස්ථාපනය. වැරදි ස්ථාපනය සාමාන්ය මිනුම් වලට බලපානු ඇත.

මළ සංගීත කණ්ඩායමඅවධානයෙන්n අතරතුරIඅල්ට්රා සවුන්ඩ් මට්ටමේ සංවේදකය ස්ථාපනය කිරීම

විවිධ මිනුම් පරාසය, විවිධ මළ පටිය.
මළ බෑන්ඩ් පරාසයේ මට්ටම නම්, අතිධ්වනික මට්ටමේ සංවේදකය ක්රියා නොකරයි.

එබැවින් ස්ථාපනය කිරීම කලාප පරාසය මග හැරිය යුතුය.මිනුම් නිරවද්‍ය සහ සංවේදක ආරක්‍ෂිත බව සහතික කිරීම සඳහා, සෙනර් සහ ඉහළම මට්ටම අතර උස මළ පටියට වඩා සමාන හෝ විශාල විය යුතුය.

pipelines2

Bජාවාරම දුරස්ථ අවධානය අතරතුරIඅල්ට්රා සවුන්ඩ් මට්ටමේ සංවේදකය ස්ථාපනය කිරීම

සංවේදකය ළිං බිත්තියට සමීප විය නොහැක (විශේෂයෙන් නෙරා ඇති නම්).නැතිනම් සෙන්සරයෙන් නිකුත් වන ශබ්ද තරංග නැවත ළිං බිත්තියෙන් පරාවර්තනය වේ.එය වැරදි දත්ත ඇති කරයි.සාමාන්යයෙන් කථා කිරීම, වරහන් දුර සංවේදක කෝණයට සම්බන්ධ වේ.කුඩා කෝණය, ළිං බිත්තියෙන් අඩු බලපෑම.

අපගේ අතිධ්වනික සංවේදකය A07 ඒකපාර්ශ්වික කෝණයක් ඇත, 7° පමණ වේ.ස්ථාපනය සඳහා වරහන් දුර 25-30cm හොඳයි.

pipelines1

අතිධ්වනික සංවේදක ස්ථාපනය

pipelines3


පසු කාලය: මැයි-13-2022