ස්මාර්ට් වෛද්ය

  • උස නිරීක්ෂණය

    දක්ෂ ශාරීරික පරීක්ෂණය සඳහා සංවේදක ශාරීරික පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියට පිරිස්වල උස හා බර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.සාම්ප්රදායික මිනුම් ක්රමය වන්නේ පාලකයෙකු භාවිතා කිරීමයි.අතිධ්වනික තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම f...
    තවත් කියවන්න
  • වායු බුබුලු අනාවරකය

    ඉන්ෆියුෂන් ටියුබ් බුබුලු නිරීක්‍ෂණය සඳහා සංවේදක: ඉන්ෆියුෂන් පොම්ප, රක්ත විච්ඡේදනය සහ රුධිර ප්‍රවාහ අධීක්‍ෂණය වැනි යෙදුම්වල බුබුලු හඳුනාගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.DYP විසින් L01 බුබුලු සංවේදකය හඳුන්වා දුන් අතර එය භාවිතා කළ හැක...
    තවත් කියවන්න